top of page
JIN040H ~050H (3).png

최고의 기술력으로 최고의 압력용기 전문 

고객 만족을 최우선으로 합니다

MAIN PRODUCT

수직형 에어탱크
JIN050 ~070 (1).png

JIN-050-V-3

JIN150 ~200 (1).png

JIN-200-V-2

JIN050 ~070 (3).png

JIN-070-V-3

JIN300 ~ JIN500 (1).png

JIN-300-V-2

JIN100 (3).png

JIN-100-V-2

JIN300 ~ JIN500 (3).png

JIN-400-V-2

JIN150 ~200 (2).png

JIN-150-V-2

JIN300 ~ JIN500 (2).png

JIN-500-V-2

수평형 에어탱크
5L 검사품 맞춤 (3).png

5L 맞춤

JIN025H (5).png

JIN-025-H-3

JIN010 & 020 (2).png

JIN-010-H-3

JIN015 & 030 (2).png

JIN-030-H-3

JIN015 & 030 (2).png

JIN-015-H-3

JIN040H ~050H (3).png

JIN-040-H-3

JIN010 & 020 (4).png

JIN-020-H-3

JIN040H ~050H (1).png

JIN-050-H-3

문의하기

경기도 포천시 가산면 마전1길 48 (주)진우기계

031-542-1797

20HP~30HP (1).png
bottom of page